Fuel Poverty - Tlodi Tanwydd
Fuel Poverty - Tlodi Tanwydd
If you’re living in Fuel Poverty it’s no joke. It means that your income is too low to keep your home heated while meeting your other costs. It means making tough decisions. Can I afford to put money in my meter? If I do, can we still afford to eat? Can I put the electric fire on? Is it best to just stay in bed all day to keep warm? These are the realities of life for many.
One of the main causes of fuel poverty is poor energy efficiency of houses. A lovely new house, like the one in the picture, is designed to be cheap to heat – and kind to the environment. It’s insulated to the highest standards and has a state-of-the art, efficient heating system and solar panels to further reduce bills.
An older house with poor insulation and an ancient boiler is a very different story. That’s why I’m pleased to read in our Welsh Labour manifesto the plans to build 20,000 new, low carbon social homes for rent. We will continue to improve the fuel economy of existing homes and in the process create more jobs.
.
Os rydych yn byw mewn Tlodi Tanwydd dydi o ddim yn jôc. Mae’n golygu bod eich incwm yn rhy isel i sicrhau bod eich cartref wedi ei gynhesu gan gwrdd â’ch costau eraill. Mae’n golygu gwneud penderfyniadau anodd. Ydw i’n gallu fforddio rhoi arian yn fy mesurydd? Os gwnaf, a allwn ni fforddio i fwyta? A allaf roi’r tân trydan ymlaen? Ydi o’n well i aros yn y gwely trwy’r dydd i gadw’n gynnes? Dyma realiti bywyd i lawer.
Un o brif achosion tlodi tanwydd yw’r effeithlonrwydd ynni gwael mewn tai. Mae tŷ newydd hyfryd, fel yr un yn y llun, wedi’i gynllunio i fod yn rhad i’w gynhesu – ac i fod yn garedig i’r amgylchedd. Mae wedi’i inswleiddio i’r safonau uchaf ac mae ganddo system wresogi effeithlon a phaneli solar er mwyn leihau biliau ymhellach.
Mae tŷ hŷn ag inswleiddio gwael a boeler hynafol yn stori wahanol iawn. Dyna pam rwy’n falch o ddarllen yn ein maniffesto Llafur Cymru’r cynlluniau i adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel newydd i’w rhentu. Byddwn yn parhau i wella’r economi tanwydd mewn cartrefi presennol ac yn y broses yn creu mwy o swyddi.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search